BHĀNĀ, BHĀĪ, of Sultānpur Lodhī, now in Kapūrthalā district of the Punjab, was a devoted Sikh of the time of Gurū Arjan. He once travelled with the saṅgat of his town to Amritsar and received the Gurū's blessing.

        See Ākul, BHĀĪ, and BHIKHĀ, BHAṬṬ

BIBLIOGRAPHY

  1. Manī Siṅgh, Bhāī, Sikhāṅ dī Bhagat Mālā. Amritsar, 1955
  2. Santokh Siṅgh, Bhāī, Srī Gur Pratāp Sūraj Granth, Amritsar, 1926-37

Tāran Siṅgh