GAṄGŪ, BHĀĪ, a Sahigal Khatrī, was a devoted Sikh of the time of Gurū Arjan. He received instruction at the hands of the Gurū himself and learnt to repeat always the Name, Vāhigurū.

        See UDDĀ, BHĀĪ, Vārāṅ, XI. 19

BIBLIOGRAPHY

  1. Manī Siṅgh, Bhāī, Sikhāṅ dī Bhagat Mālā. Amritsar, 1955
  2. Santokh Siṅgh, Bhāī, Srī Gur Pratāp Sūraj Granth. Amritsar, 1927-33

Tāran Siṅgh