JEṬHĀ, BHĀĪ, a Sikh of the time of Gurū Rām Dās. He received initiations and instruction at the hands of the Gurū himself.

BIBLIOGRAPHY

  1. Gurdās, Bhāī, Vārāṅ, . XI. 17.
  2. Manī Siṅgh, Bhāī, Sikhāṅ dī Bhagat Mālā. Amritsar, 1955
  3. Santokh Siṅgh, Bhāī, Srī Gur Pratāp Sūraj Granth. Amritsar, 1927-33

Major Gurmukh Siṅgh (Retd.)