KULLĀ, BHĀĪ, a devoted Sikh of the time of Gurū Arjan. He once had the chance of listening to the Gurū's instruction distinguishing a gurmukh from a manmukh.

        See Bhāī Gurdās, Vārāṅ, XI. 18

BIBLIOGRAPHY

  1. Manī Siṅgh, Bhāī, Sikhāṅ dī Bhagat Mālā. Amritsar, 1955
  2. Santokh Siṅgh, Bhāī, Srī Gur Pratāp Sūraj Granth. Amritsar, 1927-33

Tāran Siṅgh