LAKKHĀ, BHĀĪ, a devout Sikh who served as Gurū Hargobind's drummer. He was in attendance upon the Gurū during the battles of Ruhelā and Amritsar (1629) .

BIBLIOGRAPHY

  1. Gurbilās Chhevīṅ Pātshāhī Paṭiālā, 1970
  2. Santokh Siṅgh, Bhāī, Srī Gur Pratāp Sūraj Granth. Amritsar, 1927-33
  3. Giān Siṅgh, Giānī, Twārīkh Gurū Khālsā. Patiala, 1970

Bhagat Siṅgh