MACAULIFFE MAX ARTHUR (1841-1913)

MACHHINDARNĀTHA (Matsyendranātha)

MĀCHHĪVĀṚĀ (30º-55'N, 76º-12'E)

MACKESON FREDERICK (1807-1853)

MACNAGHTEN SIR WILLIAM HAY (1793-1841)

MADAN NĀTH

MADAN SIṄGH BHĀĪ (d. 1705)

MADDAR

MADDOKE

MADDŪ BHĀĪ

MADHEH (Mahādeoke in Survey of India maps)

MĀDHO

MĀDHO BHĀĪ

MĀDHO SIṄGHĀṆĀ

MADHUSŪDAN PAṆḌIT (d. 1863)

MADŪ BHĀĪ

MAGAR SĀHIB GURDWĀRĀ

MAGGHAR SIṄGH SANT (1890-1924)

MĀGH SIṄGH BHĀĪ (d.1924)

MĀGHĪ

MAHĀ DEVĪ MĀTĀ (d. 1645)

MAHĀDEV BĀBĀ (1560-1605)

MAHALĀ

MAHĀṄ SIṄGH (d.1790)

MAHĀṄ SIṄGH (d.1844)

MAHĀṄ SIṄGH BHĀĪ (d. 1705)

MAHĀNAND BHĀĪ

MAHANT

MAHĀRĀJ SIṄGH BHĀĪ (d.1856)

MAHARĀJĀ RAṆJĪT SINGH JĪBAN VRITTĀNTA

MĀHARĪ CHAND

MAHER JOHN

MAHESHĀ BHĀĪ

MAHIMĀ BHĀĪ

MAHIMĀ PRAKĀSH

MAHIMĀ PRAKĀSH 1

MAHIMĀ SHĀHĀṄVĀLĀ

MAHIMĀSHĀHĪĀS

MAHIṄGĀ SIṄGH BHĀĪ (d. 1921)

MAHITĀB DEVĪ (d. 1839)

MAHITĀB KAUR

MAHITĀB KAUR (d. 1813)

MAHITĀB SIṄGH MAHANT (1811-1871)

MAHITĀB SIṄGH MAJĪṬHĪĀ (1811-1865)

MAHROṄ

MĀĪ DĀS

MĀĪĀ BHĀĪ

MĀĪĀ BHĀĪ 1

MAILĀGAR SIṄGH

MAIMŪṄ KHĀN

MĀĪ-POTRE

MĀĪSAR KHĀNĀ

MĀJHĀ

MAJLAS RĀI RĀJĀ

MAKKHAṆ SHĀH

MAKKHAṆ SIṄGH BHĀĪ (d.1863)

MAKORAṚ

MĀLDĀ (25º-7'N, 88º-11'E)

MĀLĪ SIṄGH (d. 1716)

MALĪĀ BHĀĪ

MALLĀ

MALLAṆ

MĀLLAṆ BHĀĪ

MĀLO BHĀĪ

MALŪK DĀS

MALŪK SIṄGH

MALŪKĀ

MĀLVĀ

MAN

MĀN CHAND

MAN MOHAN SIṄGH (1906-1942)

MĀN SIṄGH BHĀĪ (d. 1708)

MĀN SIṄGH JUSTICE (1887-1949)

MĀN SIṄGH RISĀLDĀR MAJOR (d.1892)

MĀNĀ SIṄGH MĀN (d. 1807)

MĀṆAK CHAND BHĀĪ

MĀṆAK CHAND JĪVAṚĀ

MĀṆAK ṬABRĀ

MAṆḌĪ

MĀṄGĀ

MĀṄGĀ BHĀĪ

MAṄGAL

MAṄGAL SIṄGH

MAṄGAL SIṄGH (d.1864)

MAṄGAL SIṄGH KIRPĀN BAHĀDUR BHĀĪ (1895-1921)

MAṄGAL SIṄGH RĀMGAṚHĪĀ (1800-1879)

MAṄGAL SIṄGH SARDĀR (1892-1987)

MAṄGĪṆĀ SEṬH

MAṄGLĀṄ

MANĪ MĀJRĀ

MANĪ RĀM BHĀĪ (1644-1734)

MANĪ SIṄGH BHĀĪ (d.1737)

MANĪ SIṄGH JANAM SĀKHĪ

MĀṆIK BHĀĪ

MAÑJH BHĀĪ

MĀÑJĪ

MANMĀḌ (20º-10'N, 74º-28'E)

MANMAT PRAHĀR LAṚĪ (lit., a series to overcome heresy)

MANMUKH

MANNĀ SIṄGH MAJĪṬHĪĀ (d. 1802)

MANOHAR DĀS

MANOHAR DĀS BHĀĪ

MANSĀ DEVĪ MĀTĀ (d. 1569)

MANSUKH

MANSŪRPUR

MĀṆŪKE

MARĀṬHĀ-SIKH RELATIONS

MARDĀNĀ BHĀĪ (1459-1534)

MARDOṄ

MARTINDALE

MARTYRDOM

MĀRŪ VĀR

MĀRŪ VĀR MAHALLĀ III

MASANDS

MASSE KHĀN RAṄGHAṚ (d. 1740)

MATĀB SIṄGH

MATĀBAR SINGH

MATHO MURĀRĪ

MATHRĀ DĀS BHĀĪ

MATHRĀ SIṄGH

MATHRĀ SIṄGH DOCTOR (1883-1917)

MATHURĀ

MATHURĀ (27º-28'N, 77º-40'E)

MATĪ DĀS BHĀĪ (d. 1675)

MAṬṬAN

MAṬṬŪ BHĀĪ KE

MAU

MAUṚ

MAUṚ KALĀṄ (30º-4'N, 75º-14'E)

MĀYĀ

MAYYĀ BHĀĪ

MAYYĀ SIṄGH

MAYYĀ SIṄGH BHĀĪ (1862-1928)

MAZHABĪ SIKHS

MAZHAR ALĪ

MEDINĪ PRAKĀSH

MEGH RĀJ (d. 1864)

MEHAR SIṄGH NIRMALĀ

MEHRĀ BHĀĪ

MEHRĀJ

MEHTĀB SIṄGH SARDĀR BAHĀDUR (1879-1938)

MELĀ SIṄGH SANT (1784-1854)

MELĪ

METCALFE SIR CHARLES THEOPHILUS (1785-1846)

METUI

MEVĀ SIṄGH (d. 1915)

MEVĀ SIṄGH MAJĪṬHĪĀ

MEVIUS

MĪĀṄ KHĪMĀ

MĪĀṄ MĪR HAZRAT (1550-1635)

MĪAṄ MIṬṬHĀ

MĪHĀṄ BHĀĪ

MĪHĀṄ SIṄGH (d. 1841)

MĪHĀṄ SIṄGH (d. 1870)

MIHARBĀN (1581-1640)

MIHARBĀN JANAM SĀKHĪ

MIHRĀ BHĀĪ

MIHTAR SIKHS

MILKHĀ SIṄGH THEHPURĪĀ (d. 1804)

MĪṆĀ

MINTO SIR GILBERT ELLIOT (1751-1814)

MĪR KHĀN

MĪRĪ SIṄGH

MĪRĪ-PĪRĪ

MIRZĀ BEG

MIRZĀ SIṄGH (d. 1787)

MIRZĀPUR (25º-10'N, 82º-35'E)

MISLDĀRĪ

MISLS

MIT SIṄGH PAḌHĀṆĪĀ (d. 1814)

MOH

MOHAN BĀBĀ (b. 1536)

MOHAṆ BHĀĪ

MOHAṆ BHĀĪ 1

MOHAṆ BHĀĪ 2

MOHAṆ BHĀĪ 3

MOHAN SIṄGH GENERAL (1909-1989)

MOHAN SIṄGH NĀGOKE JATHEDĀR (1898-1969)

MOHAN SIṄGH SARDĀR BAHĀDUR (1897-1961)

MOHAN SIṄGH TUṚ JATHEDĀR (1915-1979)

MOHAN SIṄGH VAID BHĀĪ (1881-1936)

MOHAR SIṄGH (d. 1832)

MOHAR SIṄGH (d.1785)

MOHĪ

MOHINDER SIṄGH MAHĀRĀJĀ (1852-1876)

MOHRĀ

MOHRĪ BĀBĀ (b. 1539)

MOṄGHYR

MONTAGU-CHELMSFORD REFORMS AND THE SIKHS

MORĀṄ

MORCHĀ

MORCHĀ CHĀBĪĀṄ

MORIṆḌĀ (30º-47'N, 76º-29'E)

MOTĀ SIṄGH BHĀĪ (1902-1921)

MOTĀ SIṄGH MASTER (1888-1960)

MOTĀ SIṄGH SARDĀR BAHĀDUR (b. 1814)

MOTĪ RĀM DĪWĀN (1770-1837)

MOUTON FRANCOIS HENRI (1804-1876)

MUHKAM CHAND DĪWĀN (1750-1814)

MUHKAM SIṄGH BHĀĪ (1663-1705)

MUĪN UL-MULK (d. 1753)

MUKANDĀ BHĀĪ

MUKANDĀ BHĀĪ 1

MUKARRAMPUR

MUKHLISGAṚH FORT

MUKTĪ

MUKTSAR (30º-29'N, 74º-31'E)

MŪL CHAND

MŪL CHAND BHĀĪ

MŪL MANTRA

MŪL RĀJ DĪWĀN

MŪL RĀJ DĪWĀN (1814-1851)

MŪL SIṄGH GARMŪLĀ BHĀĪ (1846-1945)

MŪL SIṄGH MAHANT (d. 1982)

MŪL SIṄGH RĀI

MŪLĀ

MŪLĀ BHĀĪ

MŪLĀ BHĀĪ 1

MŪLĀ BHĀĪ 2

MŪLĀ BHĀĪ 3

MŪLĀ BHĀĪ 4

MŪLĀ KĪṚ

MŪLĀ SIṄGH BHĀĪ (1880-1921)

MŪLOVĀL

MULTĀN (30º-12'N, 71º-31'E)

MULTĀNĀ SIṄGH KĀṄVAR (1819-1846)

MUMTĀZ

MŪṆAK (29º-49'N, 75º-53'E)

MŪṆAK KALĀṄ

MUNDĀVAṆĪ (lit. a seal or riddle)

MUNĪARPUR

MUNSHĀ SIṄGH DUKHĪ (1890-1971)

MUNTAKHAB UL-LUBĀB

MURĀRĪ BHĀĪ

MURĀRĪ BHĀĪ 1

MURRAY

MŪSAN BHĀĪ

MUZAṄG