SĀĪṄ DITTĀ, a pious Sikh of Sultānpur Lodhī, contemporary with Gurū Amar Dās, Gurū Rām Dās and Gurū Arjan. Bhāī Gurdās describes him in one of his stanzas as "Sāīṅ Dittā the humble saint" (Vārāṅ, XI. 21).

BIBLIOGRAPHY

  1. Manī Siṅgh, Bhāī, Sikhāṅ dī Bhagat Mālā. Amritsar, 1955
  2. Santokh Siṅgh, Bhāī, Srī Gur Pratāp Sūraj Granth. Amritsar,1927-35

Tāran Siṅgh