SAISĀRŪ, BHĀĪ, a Talvāṛ Khatrī of Āgrā, was a devoted Sikh of the time of Gurū Arjan. He once had the privilege of the Gurū's audience and of receiving blessing from him. His name occurs among Gurū Arjan’s leading Sikhs in Bhāī Gurdās, Vārāṅ, XI. 27.

        See ĀLAM CHAND HĀṆḌĀ

BIBLIOGRAPHY

  1. Manī Siṅgh, Bhāī, Sikhāṅ dī Bhagat Mālā. Amritsar, 1955
  2. Santokh Siṅgh, Bhāī, Srī Gur Pratāp Sūraj Granth. Amritsar, 1927-35

Tāran Siṅgh