SATTĀ, also called Sattā Ḍūm because he was a ḍūm or mirāsī by birth, a rabābī or rebeck-player to Gurū Arjan, and co-composer, with Rāi Balvaṇḍ, of Rāmkalī kī Vār, included in the Gurū Granth Sāhib in the Rāmkalī musical measure.

BIBLIOGRAPHY

  1. Bhallā, Sarūp Dās, Mahimā Prakāsh. Patiala, 1971
  2. Santokh Siṅgh, Bhāī, Srī Gur Pratāp Sūraj Granth. Amritsar, 1927-35
  3. Vīr Siṅgh, Bhāī, Srī Aṣṭ Gur Chamatkār. Amritsar, 1952

Faujā Siṅgh