SVĀMĪ DĀS, BHĀĪ, a Vadhāvaṇ Khatrī of Burhānpur, who, according to Bhāī Gurdās, Varāṅ, XI. 30, once accompanied the saṅgat of his town to Amritsar to receive instruction from Gurū Hargobind.

BIBLIOGRAPHY

  1. Manī Siṅgh, Bhāī, Sikhāṅ dī Bhagat Mālā. Amritsar, 1955
  2. Santokh Siṅgh, Bhāī, Srī Gur Pratāp Sūraj Granth. Amritsar, 1927-35

Bhagat Siṅgh